Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, zestawów fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania, konstrukcji montażowych, rozdzielnic elektrycznych, optymalizatorów, pozostałych podzespołów przeznaczonych do budowy instalacji fotowoltaicznych oraz Wallbox i stacji ładowania samochodów elektrycznych za pośrednictwem platformy sprzedaży www.sklep.i-fotowoltaika.com.

2. Przedsiębiorcą prowadzącym platformę sprzedażową www.sklep.i-fotowoltaika.com. jest firma JUST IN TIME oznaczona w regulaminie jako JINT, LECHA 5, 32-590 LIBIĄŻ, NIP 6281992900, REGON 120722683.

II. DEFINICJE

Wszelkie wyrazy zdefiniowane poniżej należy rozumieć w następujący sposób:

1. „Regulamin” – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy sprzedażowej.

2. “Administrator” lub „JINT” – właściciel platformy sprzedażowej.

3. „Platforma sprzedażowa” – Platforma sprzedażowa – www.sklep.i-fotowoltaika.com wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.

4. „Kontrahent” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, którzy zarejestrowali się w Platformie sprzedażowej oraz / lub dokonali zakupu asortymentu przez platformę sprzedażową www.sklep.i-fotowoltaika.com.

5. „Konto” – zbiór indywidualnych danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie sprzedażowej. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.

6. „Asortyment” – towary wymienione i opisane na Platformie sprzedażowej.

7. „Zamówienie” – oświadczenie o zakupie wybranego asortymentu, składane za pośrednictwem Platformy sprzedażowej lub za pośrednictwem kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY SPRZEDAŻOWEJ

1. Do korzystania z Platformy sprzedażowej niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa. Aby zapewnić najwyższy komforty pracy zaleca się korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.

2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy sprzedażowej jest możliwe po uprzedniej rejestracji w serwisie. Rejestracja w Platformie sprzedażowej oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną e-mail na adres wskazany podczas rejestracji, a także akceptację Regulaminu Platformy Sprzedażowej.

3. W formularzu rejestracyjnym online należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. Dobrowolnie można wskazać w formularzu rejestracyjnym online także: kod pocztowy, ulica, numer, miasto.

4. Po rejestracji Konta na platformie sprzedażowej, Kontrahent otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od JINT, która zawiera dane logowania: login i hasło.

5. JINT zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny. Kontrahent o odmowie aktywowania konta zostaje poinformowany na podanego przez siebie e-mail.

6. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do składania zamówień i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym i wystąpienia z tego powodu po stronie JINT szkody, Kontrahent będzie zobowiązany do jej naprawienia w całości.

7. JINT zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Kontrahenta, który zalega z płatnościami.

8. W razie zaistnienia przesłanki o której mowa w pkt 9, Kontrahent może odzyskać dostęp do konta, wyłącznie po odnotowaniu wpłaty przez JINT.

9. JINT zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta Kontrahenta, który: a) nie wykazuje aktywności na platformie; b) przekazał login i hasło podmiotowi nieuprawnionemu; c) naraził JINT na powstanie szkody;

10. Decyzja o przywróceniu dostępu każdorazowo należy wyłącznie do JINT, niezależnie od spełnienia przez Kontrahenta warunków określonych w pkt. 10.

IV. ASORTYMENT

1. Witryna Platformy sprzedażowej przedstawia listę Asortymentu oferowanego przez JINT. Platforma przedstawia przede wszystkim następujące informacje o Asortymencie: nazwa, cena, producent, moc.

2. Podane ceny towarów są cenami netto w walucie PLN.

3. Oferowany do sprzedaży Asortyment oraz jego ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Złożenie Zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Każde zamówienie każdorazowo wymaga akceptacji przez JINT.

6. JINT zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.

7. JINT nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

8. JINT dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na Platformie była aktualna. W przypadku, gdy niektóre z zamówionych towarów były niedostępne, JINT zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

9. Opisy oraz zdjęcia Asortymentu wymienionego na Platformie sprzedażowej ma charakter jedynie poglądowy, który może się różnić od rzeczywistego wyglądu Asortymentu.

10. JINT dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Platformie zdjęcia i opisy towarów wchodzących w skład Asortymentu były zgodne z rzeczywistością. Jednakże JINT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed dokonaniem wyboru towaru wchodzącego w skład Asortymentu, Kontrahent zobowiązany jest do kontaktu z JINT w celu uzyskania niezbędnych informacji i wyjaśnień.

V. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Kontrahenci, posiadający Konto na Platformie sprzedażowej.

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez samodzielne skompletowanie zamówienia za pomocą „koszyka” lub poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. JINT nie weryfikuje poprawności wskazanego adresu. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.

6. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską, wybraną przez JINT. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach podanych przez kuriera.

7. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że została zawarta między stronami odrębna umowa, która stanowi inaczej.

8. Koszty dostaw kurierskich paletowych oraz drobnicowych zostają określone każdorazowo indywidulanie.

9. Potwierdzeniem odbioru towaru w przypadku odbioru osobistego jest podpis osoby, która odbiera towar w imieniu Kontrahenta na dokumencie WZ lub dowód dostarczenia towaru przez przewoźnika.

10. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem w Platformie sprzedażowej oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.

11. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół szkody lub ubytku, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 7 dni roboczych do JINT.

12. W przypadku dostarczenia przez JINT towaru niezgodnego z umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi JINT. W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa w zdaniu pierwszym, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny.

VI. PŁATNOŚCI

1. Płatności są realizowane w następujących formach: a) przedpłata w formie przelewu, b) płatność z odroczonym terminem w formie przelewu.

2. Forma i warunki płatności są ustalane indywidualnie przez JINT z Kontrahentem. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji JINT.

3. Kontrahent może dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Termin płatności może wynosić 2,3, 7, 14, 21 dni. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane indywidualnie z Kontrahentem.

4. JINT wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktury oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji oraz zamówienia.

5. Faktura VAT jest wystawiana dopiero po opuszczeniu zamówionego towaru, który wchodzi w skład Asortymentu z magazynu JINT.

6. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia JINT do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

7. W zakładce „Zamówienia” Kontrahent ma dostęp do wszystkich złożonych zamówień.

8. Kontrahent, korzystając z platformy sprzedażowej sprzedażowej, akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie przez JINT faktur drogą elektroniczną (e-faktura) na wskazany przez Kontrahenta adres e-mail.

9. Zamówiony przez Kontrahenta towar, który wchodzi w skład Asortymentu JINT pozostaje w całości własnością JINT aż do momentu otrzymania przez JINT od Kontrahenta pełnej kwoty zapłaty za zamówiony towar przez Kontrahenta. Po otrzymaniu przez JINT od Kontrahenta pełnej kwoty zapłaty za zamówiony przez Kontrahenta towar, staje się on własnością Kontrahenta.

VII. GWARANCJA

1. Gwarancja na Asortyment oferowany na Platformie sprzedażowej udzielana jest przez bezpośredniego Producenta danego towaru.

2. Długość okresów gwarancji, a także wytyczne dotyczące reklamacji towaru określają Warunki gwarancji bezpośredniego Producenta danego towaru.

VII a. RĘKOJMIA

Sprzedający (JINT) i Kupujący (Kontrahent), w stosunku do całego Asortymentu oferowanego na Platformie sprzedażowej, zgodnie wyłączają pomiędzy sobą stosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, na podstawie art. 558 §1 kodeksu cywilnego.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Postępowanie reklamacyjne, a w szczególności czas i sposób rozpatrywania reklamacji, opisano w warunkach gwarancji zamieszczonych w poszczególnych Kartach gwarancyjnych danego asortymentu, umieszczonych na platformie sprzedażowej.

IX. ZWROT NOWEGO TOWARU

1. Kontrahent ma możliwość dokonania zwrotu nowego towaru jedynie w przypadku uzyskania akceptacji przez JINT.

2. Zwrot towaru jest możliwy w terminie 14 dni od daty wysyłki.

3. Regulamin zwrotu towarów nie znajduje zastosowania do spraw związanych z procesem reklamacyjnym.

4. W przypadku wyrażenia zgody przez JINT na dokonanie zwrotu towaru Kontrahent we własnym zakresie przygotuje towar do wysyłki oraz zorganizuje transport pod wskazany przez JINT adres.

5. Zwroty wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

6. JINT zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu w dniu zaawizowanym przez Kontrahenta.

7. W przypadku braku awizacji zwrot nie zostanie przyjęty.

8. O ewentualnej zmianie sposobu lub terminu dostawy zwrotu klient musi niezwłocznie poinformować poprzez wysłanie wiadomości na bok@i-fotowoltaika.com.

9. Po dokonaniu kontroli zwróconego towaru zostanie podjęta decyzja: a) o zwrocie Kontrahentowi pełnej lub pomniejszonej wartości towaru b) o odmowie przyjęcia c) o wymianie towaru d) o odesłaniu towaru do klienta na jego koszt.

10. Zwroty dokonane bez uzasadnienia, po terminie oraz zwroty, które wymagają zaangażowania większej ilości pracowników, podlegają opłacie manipulacyjnej od 250 zł netto.

11. W odniesieniu do pkt. 11 czas, w którym zwrot zostanie poddany kontroli jakości, może ulec wydłużeniu.

12. Nowy towar z zamówienia, na które został naliczony rabat, nie podlega zwrotowi.

13. Niedostosowanie się do regulaminu skutkuje odrzuceniem przyjęcia zwrotu.

14. Firma JINT zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: bok@i-fotowoltaika.com. JINT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy sprzedażowej.

3. JINT nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności JINT nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby JINT.

5. Wszelkie zapytania dotyczące korzystania z Platformy sprzedażowej należy zgłaszać na adres mailowy: bok@i-fotowoltaika.com.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zadzwoń 737 496 462
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl